Ships in 3-5 Days

365 Days Warranty Plan

30 Days Return Policy

STRiDA Bikes Gallery


  • STRiDA SX
  • STRiDA EVO
  • STRiDA LT
  • STRiDA 5.0